GO

 

 

 

Foto 2

Actueel

Vrijdag 3 april 2020

Aan het einde van de derde week dat Nederland, evenals de rest wereld, in zijn greep wordt gehouden door het coronavirus, weten we dat we nog een lange tijd in onzekerheid zullen blijven. Onze behoefte aan zekerheid wordt meer dan eens op de proef gesteld. We moeten ermee leren omgaan en accepteren dat we nog lange tijd onze oude gewoontes opzij moeten zetten. Zeker nu het weekend voor de deur staat en er aangekondigd is dat het misschien wel 20⁰ wordt.

Middels deze mail wil ik jullie op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot onze school.

 

 

Microsoft Teams (MS-teams)

In de afgelopen week zijn we steeds meer met MS-teams gaan werken. De docenten en mentoren zijn actief de leerlingen gaan aansturen op het installeren van het programma. Het doet ons deugd om te merken dat dit bijna bij iedereen gelukt is en velen hun weg binnen het programma hebben kunnen vinden. De komende weken, in ieder geval tot de meivakantie, zullen we middels dat programma contact met elkaar onderhouden; lessen, opdrachten, instructies en vragenuurtjes vinden plaats binnen MS-teams.

Mocht het nog niet zijn gelukt om MS-teams te installeren dan graag zo snel mogelijk. In de bijlage nog eens de instructie.

 

Lesrooster (klas 7 t/m10)

We merken dat er steeds meer structuur ontstaat en dat is fijn. Dat geeft houvast en daarmee rust. Naast dat we actief met MS-teams aan de slag gaan, gaan we vanaf komende week ook werken met een soort lesrooster. Deze is anders dan dat we gewend zijn. Maar dit rooster voorziet wel in structuur en afspraken.

Het lesrooster is opgebouwd in klokuren. Gedurende de week zijn er vaste momenten voor de diverse vakken en bijbehorende docenten gepland. In die uren zullen de vakdocenten instructies geven aan de klas. De docenten zullen met de klassen afspraken maken over de ingeplande uren. Dat kan zijn online les, individuele instructie, het inleveren van opdrachten, enz.

Dit betekent dus dat we vanaf de komende week van de leerlingen verwachten dat ze in MS-teams aanwezig/ online zijn.

Komende maandag zullen de mentoren om 9.00 u, tijdens de ‘periodeles’, verdere instructies geven.

 

E-mail en bereikbaarheid

Uiteraard onderhouden we ook met iedereen contact middels de mail en/ of telefoon.

Over de mail wil ik in het algemeen melden dat we in deze dagen overspoeld worden met berichten en vragen. Het lukt helaas niet altijd om binnen de beschikbare tijd iedereen snel te beantwoorden. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Voor vragen over niet-onderwijs gebonden zaken zijn we op de volgende wijze bereikbaar:

·         De administratie ma t/m vr van 9.00-11.00 uur: administratie@tobiaszeist.nl Indien telefonisch contact noodzakelijk is, dan kunt u via de mail een belafspraak maken.

·         De schoolleiding via het telefoonnummer van Maarten Blokker ma t/m vr van 9.00-11.00 uur: 06-50255417 en via de mail m.blokker@tobiaszeist.nl 

·         Het zorgteam middels een mail aan A.Andersson@tobiaszeist.nl

 

Schoolexamens

Zoals iedereen heeft kunnen vernemen gaan de eindexamens niet door. Voor de 11e klas leerlingen betekent dit dat hun schoolexamencijfer gaat bepalen of ze geslaagd zijn of niet. Omdat de leerlingen nog niet alle schoolexamens hebben kunnen afronden, zullen er in de komende weken mogelijkheden gecreëerd worden dat ze dat wel kunnen gaan doen. Deze worden afgenomen binnen de geldende richtlijnen van het RIVM en op basis van vrijwilligheid.

 

De rapporten/ niveau advies klas 9

Rond deze periode zouden de leerlingen normaal gesproken een tweede voortgangsrapport ontvangen. Besloten is om deze samen te voegen met het eindrapport.

De niveau adviezen voor de 9e klas leerlingen worden wel met hen gedeeld. Voor de meivakantie zal het college daarover vergaderen en de leerlingen/ouders informeren.

 


Vrijdag 27 maart

Aan het einde van de tweede week dat we thuis moeten blijven maken we een balans op; kijken we terug, beseffen we waar we nu staan en proberen we in te schatten wat de toekomst ons brengt.

Als we terugblikken op de afgelopen twee weken kunnen we concluderen dat iedereen gigantisch hard heeft gewerkt om deze situatie te begrijpen en hier sturing aan te geven. Zoals ik al eerder schreef; het is een surrealistische situatie. Een situatie die onze gewoonten overboord gooide en ons dwong om, binnen een absurd korte tijd, nieuwe gewoontes aan te wennen.

Mijn grote waardering en respect voor iedereen. Voor jullie als ouders die van het ene op ander moment de rol van onderwijzer op hun schoot geworpen kregen en mogelijk ook vanuit huis moeten werken. Voor de kinderen die nu in grote mate van zelfstandigheid, zonder de intensieve hulp van hun docent en zonder de aanwezigheid van hun klas- en schoolgenoten, aan het schoolwerk moeten gaan. En voor al mijn collega’s die met hart en ziel het onderwijs op afstand vorm geven, het contact onderhouden met de ouders/ leerlingen/ elkaar/ onderwijspartijen, zichzelf en anderen nieuwe manieren van werken hebben moeten aanleren en moeten werken in een tijd waarin het ieder moment weer anders kan zijn.
Al met al mijn groot respect voor iedereen in deze crisistijd.

Maar nu na twee weken continu hard werken moeten we constateren dat niet alles kan. Al in mijn eerste brief aan jullie beschreef ik dat onderwijs op afstand nooit het werkelijke onderwijs kan vervangen. En dit is waar, hoe graag we het ook anders zouden willen.

Nu is de tijd gekomen om ons werkritme aan te passen, zodat we ook voor langere tijd deze nieuwe vorm van onderwijs vorm kunnen blijven geven. Na deze eerste twee weken keihard werken is het van vitaal belang dat er rust ingebouwd wordt.

Vooruitblikkend moeten we ons realiseren dat we nog een onzekere weg te gaan hebben. Het moment dat we weer terug naar school kunnen en elkaar de hand mogen schudden is nog niet bekend. Met spanning kijken we uit naar komende dinsdag. Van harte hopen we dat er dan een helder perspectief wordt geboden zodat we plannen kunnen maken en rust kunnen creëren.

 

Tenslotte wil ik jullie bedanken voor de bemoedigende woorden die we van velen krijgen. De steun die daaruit spreekt helpt ons in ons werk.

Maarten Blokker


Dinsdag 24 maart

op zondag 15 maart werden we geconfronteerd met het bericht dat ook in Nederland de scholen dicht moeten voor in ieder geval drie weken. Dit bericht kwam niet helemaal uit de lucht vallen maar sloeg wel in als een bom.
Van het een op het andere moment zag onze wereld er totaal anders uit. Nu, tijdens dit schrijven, weten we ook dat de examens niet doorgaan en anticiperen we op de mogelijkheid dat scholen voor een langere periode dicht zullen blijven. Hoe lang? Dat weten we nog niet.

 

Na het bericht van 15 maart zijn we hard aan het werk gegaan om een plan te maken hoe we de leerlingen op afstand van lesstof kunnen voorzien. Dit plan hebben we in werking gezet. Van de mentoren, die als een spin in het web fungeren, hoor ik dat zij met iedereen goed contact hebben. Van de vakcollega’s hoor ik dat zij van veel leerlingen mooie opdrachten retour krijgen en dat leerlingen ook de mogelijkheid aangrijpen om vragen te stellen over de lesstof.

De eindexamens
Vanmorgen hebben we mogen vernemen dat de eindexamens niet door gaan. Voor onze 11e klas leerlingen betekent dit dat hun schoolexamencijfer het eindcijfer wordt. Voor het afronden van de schoolexamens is er tot begin juni de tijd gegeven. Daarnaast komt er een aparte slaag-zak regeling en herkansingsbeleid.
Het advies voor het afronden van de schoolexamens is om in eerste instantie alles af te ronden wat op afstand kan. Later, als de situatie het toelaat, kunnen de praktische onderdelen afgerond worden op de schoollocatie.
De 11e klas leerlingen zullen zo spoedig mogelijk bericht krijgen over de schoolexamens en hoe deze worden afgerond.

 

Voor de 10e klas geldt dat ook zij schoolexamens op de planning hebben staan. Deze kunnen vooralsnog niet worden afgenomen. De uitzondering voor het afnemen van schoolexamens op afstand geldt namelijk alleen voor de klassen die dit jaar examen (zouden) doen.

 

De stages
Direct na de meivakantie staan de stages voor klas 9 en 10 op de planning. Hierover kunnen we het volgende mededelen.

  • De stage van klas 9 wordt tot nader onder uitgesteld. De mentor zal de leerlingen op een later tijdstip inhoudelijk verdere toelichting geven.
  • De stage van klas 10 zal komen te vervallen. Ook hier zal de mentor de leerlingen verder informeren.

 

Het schoolkamp
Ook het schoolkamp naar de Ardennen zal komen te vervallen en worden verplaatst naar het volgende schooljaar. Betreffende de administratieve afhandeling hiervan wordt u benaderd.

 

Microsoft Teams (MSteams)

In de afgelopen anderhalve week is er door onze ICT hard gewerkt aan het inrichten van een digitaal platform alwaar we met elkaar in contact kunnen komen. In eerste instantie is dit voor de medewerkers in orde gemaakt en nu wordt dit ook in orde gemaakt voor ook de leerlingen. Iedereen binnen onze school kan nu via MSteams contact met elkaar leggen.

In de bijlage voor de leerlingen een handleiding betreffende Microsoft teams. Omdat het systeem behoorlijk belast is kan het nog een paar dagen duurt voordat het volledig operationeel is. Wij hopen dat aan het einde van deze week alles goed begint te werken.

 

Slim.nl

Via de webpagina van Slim.nl kunnen leerlingen en medewerkers voor een gereduceerd bedrag ICT software en hardware aanschaffen. Als leerling dien je je hiervoor eerst te registreren en aan te geven op welke school je zit.

Voor de klassen 7,8&9 geldt als school: Stichtse vrijeschool

Voor de klassen 10 & 11 geldt als school: CVO Groep

 

Tenslotte realiseren wij ons dat de maatregelen een enorme impact hebben op alle betrokkenen. Er wordt een groot beroep gedaan op ieders aanpassingsvermogen en wilskracht om onder moeilijke omstandigheden zo goed als mogelijk het onderwijs doorgang te laten vinden. Dit zullen wij bij het maken van onze afwegingen telkens nadrukkelijk in ons bewustzijn houden.


 17 maart ’20

Hedenmiddag hebben alle leerlingen, of iemand namens hen, hun schoolspullen op school opgehaald. In enkele gevallen heeft hun mentor ze nog een korte instructie meegegeven.  Tevens zijn er in jullie mailbox planners voor de leerlingen binnengekomen.

Vanaf nu kunnen de kinderen thuis aan de slag met schoolwerk. Zoals we gisteren al aangaven is de mentor de spin in het web. Middels de mail en/of de telefoon zal de mentor in contact blijven met de kinderen.

Er zal regelmatig een update worden gestuurd als de situatie daarom vraagt.

Voor wat de planning en de organisatie van de eindexamens betreft, zijn we afhankelijk van wat hierover vanuit het ministerie wordt beslist. Daarover is op dit moment nog niets bekend. Zodra de richtlijnen m.b.t. de examens bekend zijn en de ruimte die scholen eventueel krijgen, kunnen we definitief ons plan trekken.

 

Bereikbaarheid
Vanaf vandaag zal de school niet meer bereikbaar zijn middels de bekende weg. Wij zijn wel bereikbaar op de volgende manier:

  • De administratie ma t/m vr van 9.00-11.00 uur: administratie@tobiaszeist.nl Indien telefonisch contact noodzakelijk is, dan kunt u via de mail een belafspraak maken.
  • De schoolleiding via het telefoonnummer van Maarten Blokker ma t/m vr van 9.00-11.00 uur: 06-50255417 en via de mail m.blokker@tobiaszeist.nl  
  • Het zorgteam middels een mail aan A.Andersson@tobiaszeist.nl
  • Vakdocenten zijn bereikbaar via de mentor of mail (indien zij deze middels de planners hebben doorgegeven).

We begrijpen tenslotte dat dit met name voor de examenkandidaten een onzekere tijd is. Zodra er meer duidelijkheid is over het schoolexamen en/of het eindexamen zullen we hen op de hoogte stellen.


15 maart 2020

Naar aanleiding van de diverse ontwikkelingen, zowel binnen de school als landelijk, delen wij jullie mede, dat met ingang van morgen alle geplande schoolactiviteiten tot 6 april a.s. worden afgelast. In de persconferentie vanmiddag, van onder meer de minister van onderwijs, Arie Slob, is dit als algemeen geldende maatregel afgekondigd.

 

In lijn met de maatregelen zullen wij leerlingen opvang bieden die vanwege de specifieke werkzaamheden van hun ouders niet thuis opgevangen kunnen worden. Dit betreft kinderen van ouders die werken in de voor deze crisissituatie “cruciale”  beroepen. Zie hiervoor de lijst op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Wij verzoeken ouders van leerlingen die dit betreft een persoonlijk e-mailbericht te sturen naar de betreffende schoolleider, zie de mailadressen onder aan deze mail. Waarschijnlijk geheel ten overvloede geldt ook voor deze leerlingen dat zij, indien zij ziekteverschijnselen vertonen, volgens de voorschriften thuisgehouden worden.

 

Het sluiten van de school betekent dat de lessen, toetsen en schoolactiviteiten voor alle leerlingen komen te vervallen. Ook alle geplande oudergesprekken, huisbezoeken en overige afspraken met medewerkers van de school zullen komen te vervallen. Wij nemen contact met u op voor het maken van een vervangende of alternatieve afspraak.

Het stilzetten van het onderwijs betekent niet dat de ontwikkeling van de leerlingen stilstaat. Wij onderzoeken op welke manier wij daarover met jullie en de leerlingen in contact kunnen blijven! Wij houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Lidewij Beemer, Tobiasschool: l.beemer@tobiaszeist.nl

Maarten Blokker, Tobiasstroom: m.blokker@tobiaszeist.nl

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs

Namens de GGD:  brief scholen nav maatregel kabinet.pdf

 

 

Renovatie Tobiasgebouw

Voor informatie over de renovatie van de Tobias zullen we hier elke keer nieuwe informatie op plaatsen middels onderstaande nieuwsbrieven:

Verbouwingsnieuwsbrief 03 09 2019.pdf  (betreft uitstel verhuizing)

Verbouwingsnieuwsbrief 29 05 2019.pdf

10 05 19 Verbouwingsnieuwsbrief.pdf

29 april 2019.pdf

Nieuwsbrief voorjaar 2019.pdf

Onderwijs

De Tobiasstroom is een kleinschalige, veilige en warme VMBO LWOO school waar leerlingen hun kwaliteiten optimaal kunnen ontwikkelen.

Lees verder >
Activiteiten

Ritme is een belangrijk onderdeel van de Tobiasstroom. Jaarfeesten zijn hier een mooie uiting van. Klik hier voor de komende activiteiten.

Lees verder >
Schoolgids

Hier kunt u alles lezen in onze schoolgids en het jaarboekje van het schooljaar 2019 - 2020.

Lees verder >
Contact

Neem contact met ons op.

Lees verder >