X
GO

Welke leerlingen komen in aanmerking?

VRIJE SCHOOL VOOR KINDEREN MET VMBO BASIS– EN KADERNIVEAU, MET LEERACHTERSTANDEN


De Tobiasstroom biedt regulier vrije school onderwijs aan op VMBO basis- en kaderniveau. Leerlingen die de school bezoeken hebben eigen en andere kwaliteiten, die beter tot hun recht kunnen komen in een klein-schalige omgeving. In veel gevallen spelen lees-, schrijf- en/of rekenproblemen een rol. Vaak komt dit voor in combinatie met een beperkt concentratievermogen en/of gevoeligheid voor onrust. Deze leerlingen hebben dikwijls een aantal voor hen teleurstellende ervaringen achter de rug. Hun zelfvertrouwen is daardoor vaak aan het wankelen gebracht. De school stelt zich ten doel dit zelfvertrouwen sterker te maken, niet door de leerlingen direct aan te spreken op wat zij niet kunnen, maar juist door hen aan te spreken op wat zij al wel kunnen. En dit nemen we als vertrekpunt voor hun verdere schoolloopbaan en ontwikkeling.


In onze school wordt in kleine klassen (ca. 16 leerlingen) gewerkt. Kunstzinnige vorming en ritme vormen in het dagelijks schoolleven mede de bedding waarin het gevoelsleven weer kan bloeien. De leerlingen krijgen meer zicht op het eigen kunnen. Dit inzicht vormt weer de basis voor het plezier in het leren.


Op onze school is het antroposofisch mensbeeld een belangrijke inspiratiebron. Dit betekent concreet dat ons onderwijs aansluit bij de natuurlijke ontwikkelingsfasen van kinderen. In elke fase worden nieuwe belangstellingsgebieden en ontwikkelingsmogelijkheden bij het kind aangesproken. We zien de lesstof ook, en vooral, als een middel voor persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen.

 

Voor deelname aan onderwijs op de Tobiasstroom is het van belang dat leerlingen affiniteit hebben met kunstzinnige vakken (o.a. periodelessen, muziek, koor, toneel, tekenen, schilderen, handvaardigheid, handwerken), daar leerlingen deze vakken hebben van de 1e klas tot en met hun eindexamenjaar. Daarnaast is het van belang dat de leerling beschikt over een zekere mate van zelfstandigheid. Leerlingen moeten in staat zijn om zelfstandig in het klaslokaal te kunnen werken, af en toe ondersteund door een leerkracht.
Concreet kan hierbij onder andere worden gedacht aan:

                - Het kind is in staat om te luisteren naar een klassikale instructie van 10 minuten.
                - Het kind is in staat gedurende 15 minuten zelfstandig te kunnen werken in de klas.
                - Het kind is in staat een stukje te schrijven van minimaal een half A-4tje (periodelessen).
                - Het kind is op sociaal emotioneel gebied in staat mee te komen met de klas, eventueel korte periode        ondersteund door het zorgteam (6 weken per schooljaar).

 

REGULIER ONDERWIJS  

 

Waar de basisschool, u als ouders, of wij als school twijfelen of ons onderwijs passend is, wordt bij voorkeur in een vroeg stadium (vóor januari 2023) onderzocht of de Tobiasstroom tegemoet kan worden komen aan de onderwijs– en ondersteuningsbehoefte van uw kind.

 

De Tobiasstroom is mogelijk niet passend bij:

 • (Sommige vormen van) een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ons onderwijs is heel talig ingericht, met o.a. verhalen in het periode-onderwijs en een schriftelijke (eigen) verwerking van de leerstof. Kinderen met (ernstige) taalproblemen missen vaak essentiële leerstof, of kunnen die niet verwerken op een manier die kenmerkend is voor onze vrijeschoolse verwerking.
 • Gestapelde problematiek. Als er sprake is van meerdere DSM diagnoses, is het mogelijk dat onze expertise ontoereikend is.

 

Bij TOS of gestapelde problematiek, worden de risico en beschermende factoren in kaart gebracht en wordt in samenspraak met ouder(s)/verzorger(s) en de basisschool overlegd of wij tegemoet kunnen komen aan de ondersteuningsbehoeften. Instrumenten die daarbij vaak gebruikt worden zijn een intakegesprek met de ouder(s)/verzorger(s) en het kind, extra informatie-inwinning bij de basisschool en in uitzonderlijke gevallen soms een observatie op de school van herkomst.  

 

Het verschil tussen ons onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is onder meer de intensiteit, expertise en mate van ondersteuning die er geboden kan worden. Wij bieden kleine klassen, maar verwachten daarbij o.a. een zekere mate van zelfstandigheid die typerend is voor regulier vmbo-onderwijs.

 

 

CONTRA-INDICATIES 

 

Onze vorm van onderwijs is niet passend bij:

 • Externaliserende gedragsproblematiek. Gedrag maakt het functioneren in een groep van maximaal 16 leerlingen te onveilig, leerling vraagt meer 1-op-1 aandacht. 
 • Gedrag waarbij de leerling een gevaar vormt voor zichzelf of zijn/haar omgeving. 

 

AANNAMECRITERIA

 

LEERACHTERSTANDEN

Er is sprake van 1-3 jaar leerachterstand op ten minste twee didactische gebieden (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen). Bij een leerachterstand van 3 jaar of meer op twee gebieden, kan Praktijkonderwijs geïndiceerd zijn en is nader onderzoek mogelijk.

N.B. Bij het bepalen van leerachterstand wordt gebruik gemaakt van de lijst van toegestane screeningsinstrumenten LWOO.

 

ONDERSTEUNING

De leerling heeft vanwege leerachterstanden, soms in combinatie of vanwege leerproblemen (denk aan dyslexie, dyscalculie of automatiseringsproblemen) behoefte aan kleinschalig(er) onderwijs in combinatie met (lichte) ondersteuning. De ondersteuningsbehoefte dient helder geformuleerd te zijn, waarin het leren de boventoon voert als reden (i.t.t. sociaal-emotionele of gedragsproblematiek) en waarin beproefde ervaringen met wat wel en niet werkt op ondersteuningsgebied beschreven wordt in het Onderwijskundig Rapport. Milde, naar binnen gekeerde problematiek (denk aan faalangst) kan in combinatie met de leerproblemen ook voorkomen.

 

BENODIGDE DOCUMENTATIE

Volgende documenten zijn noodzakelijk voor aanmelding op de Tobiasstroom:

 • Onderwijskundig rapport volledig ingevuld en gespecificeerd waarom extra ondersteuning nodig is (waarom de leerling niet naar een grotere school voor VMBO-basis/kader kan).
 • Overzicht leerachterstanden.
  Adaptief getoetst. Leerlingen moeten op eigen niveau getoetst zijn in het huidige schooljaar.
 • Toestemmingsverklaring overdracht gegevens.
  Alleen geldig met handtekeningen van beide ouder(s), verzorger(s) met ouderlijk gezag.
 • Eventuele verslagen van intelligentieonderzoeken
 • Eventuele verslagen van diagnostische onderzoeken.
  Verklaringen (dyslexie, ADHD, ASS) zijn prettig te ontvangen met oog op extra onderwijs maatregelen.
 • Eventuele OPP’s.

 

Documentatie kan worden ingevoerd in Onderwijs Transparant (OT).
De basisschool verzamelt de benodigde documentatie en voert deze in Onderwijs Transparant in.

Wanneer dit systeem niet binnen de regio wordt gehanteerd, kunnen de documenten worden verzonden naar: aanname@tobiaszeist.nl.