X
GO

Vacatures

Momenteel hebben wij een vacature:

Stichting Scholengemeenschap voor vrijeschoolonderwijs
De Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs biedt voortgezet vrijeschoolonderwijs
aan leerlingen van twaalf tot en met achttien jaar en speciaal basisvrijeschoolonderwijs aan leerlingen
van zes tot twaalf jaar. Het vrijeschoolonderwijs kent een doorlopend leerplan voor leerlingen van vier
tot en met achttien jaar. De scholengemeenschap heeft daarom nauw contact met de vrijescholen
voor basisonderwijs, vanwaar een groot gedeelte van de leerlingen van de scholengemeenschap
afkomstig is.


De stichting stelt zich ten doel de instandhouding en de ontwikkeling van een of meer instellingen
voor vrijeschoolonderwijs, waar onderwijs wordt gegeven op basis van de pedagogische inzichten die
voortkomen uit de antroposofie. Dit komt tot uiting in het navolgende citaat van Rudolf Steiner:
"De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten om zich in de bestaande sociale orde
te kunnen voegen, maar wel wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld
kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw met
nieuwe krachten verrijken" (uit: Zur Dreigliederung des Sozialen Organismus; Gesammelte
Aufsätze 1919-1921; Stuttgart 1962).
De scholengemeenschap omvat drie vestigingen voor voortgezet onderwijs (het Karel de Grote College
te Nijmegen, de Stichtse Vrije School te Zeist (met een afdeling leerwegondersteunend onderwijs: de
Tobiasstroom) en het Novalis College te Eindhoven) en een school voor speciaal basisonderwijs (de
Tobiasschool te Zeist) die elk op onderwijskundig gebied vrij zelfstandig opereren. De drie scholen voor
Voortgezet Onderwijs bieden meerdere onderwijssoorten aan, vmbo theoretische leerweg, havo en
vwo. Totaal bezoeken ongeveer 2150 leerlingen de scholen. Meer informatie over de afzonderlijke
scholen kunt u vinden op de desbetreffende websites.


Het bevoegd gezag van de scholengemeenschap is de Stichting Scholengemeenschap voor
Vrijeschoolonderwijs gevestigd te Nijmegen. De stichting heeft een raad van toezicht en een college
van bestuur bestaande uit één bestuurder. De drie rectoren en de directeur van de Tobiasschool en
de bestuurder vormen het managementteam.


De stichting kent twee medezeggenschapsraden: een voor de Tobiasschool (SBAO) en een voor de
school voor voortgezet onderwijs. Elke vestiging voor voortgezet onderwijs heeft een deelraad
medezeggenschap (dMR).


De statutaire doelstelling van de stichting is: de instandhouding en de ontwikkeling van een of meer
instellingen voor vrijeschoolonderwijs, waar onderwijs wordt gegeven op basis van pedagogische
inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Dit betekent dat onze medewerkers zich in hun werk
laten inspireren door het antroposofische mens- en wereldbeeld.
Verdere informatie is te vinden op www.sgvvs.nl


De raad van toezicht
Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter komt de Stichting Scholengemeenschap
vrijeschoolonderwijs graag in contact met een kandidaat voor de functie van voorzitter.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor toezicht op het beleid van het college van bestuur en
op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de onder de stichting ressorterende
instellingen. Daarnaast fungeert zij als klankbord voor het college van bestuur.
De raad van toezicht is samengesteld uit leden met specifieke deskundigheden. Tenminste één lid
heeft inhoudelijke kennis van en ervaring met onderwijs (op strategisch niveau en in een politiekmaatschappelijke
context). Tenminste één lid heeft financiële deskundigheid en ervaring. Tenminste
één lid heeft inhoudelijke kennis van en ervaring met personeelsbeleid en HRM in grotere
organisaties. Tenminste één lid heeft kennis en ervaring met ICT en ICT-ontwikkelingen.

Toezichtskader
De raad van toezicht houdt integraal toezicht. De raad richt zich daarbij op het belang van de
stichting, het belang van de scholen die door de stichting in stand gehouden worden en het belang
van de samenleving. De raad van toezicht let daarbij in het bijzonder op de wijze waarop inhoud
wordt gegeven aan de vrijeschool identiteit. De raad van toezicht toetst de afwegingen die het
college van bestuur heeft gemaakt en toetst of daarbij alle relevante belangen zijn meegenomen. De
raad maakt bij de uitoefening van integraal toezicht gebruik van een toezichtkader. Het toezichtkader
bestaat uit een lijst van aandachtsgebieden met punten waarop de raad van toezicht het beleid en de
besluiten van het college van bestuur toetst.

De leden van de raad van toezicht:
Zijn bereid tot goed overleg en samenwerking;
Hebben voldoende tijd beschikbaar om te kunnen waarborgen dat de raad in staat is tot het
uitoefenen van toezicht;
Onderschrijven de statutaire doelstelling van de stichting;
Voelen zich verbonden met vrije schoolonderwijs en antroposofische menskunde;
Onderschrijven de code Goed Onderwijsbestuur VO;
Bezitten samen voldoende deskundigheid op bestuurlijk, maatschappelijk, financieel, HRM,
onderwijskundig, vastgoedterrein, organisatieontwikkeling en ICT/ digitalisering;
Beschikken over visie, strategisch inzicht en communicatieve kwaliteiten;
Beschikken over competenties op het gebied van visieontwikkeling;
Beschikken over een eigen, in dit kader relevant, netwerk;
Zijn bereid en in staat om een klankbordfunctie te vervullen voor het college van bestuur.


Voor de voorzitter raad van toezicht geldt specifiek:
Heeft het vermogen om met een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen;
Is bindend, communicatief, collegiaal, stimulerend en structurerend;
Heeft inzicht in verantwoordelijkheden, bevoegdheden, taken en functie van de raad van
toezicht en van het college van bestuur;
Heeft in het bijzonder aantoonbare kennis en ervaring op het terrein van onderwijs en
organisatieontwikkeling;
Heeft bestuurlijke ervaring en is intern en extern gezaghebbend;
Is beschikbaar voor (tussentijds) overleg.

Overige vereisten
Uiteraard zijn leden van de raad van toezicht van onbesproken gedrag. Voorts vermelden de statuten
een aantal belangrijke criteria op grond waarvan men geen lid van de raad kan zijn:
Zij die in dienst zijn van de stichting of die regelmatig in of ten behoeve van de aan de
stichting verbonden instellingen betaald diensten verrichten;
Zij die zitting hebben in een klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van
de stichting;
Zij die minder dan drie jaar tevoren lid waren van of lid zijn van het college van bestuur;
Zij die minder dan drie jaar tevoren lid waren van of lid zijn van de (gemeenschappelijke)
medezeggenschapsraden van de stichting;
Zij die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad van toezicht
kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de
stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen;
Bloed- en aanverwanten in de eerste graad van personen die een kwaliteit bezitten, functie
bekleden of diensten verrichten als hiervoor is bedoeld.

Tijdsbeslag
Er vinden jaarlijks ongeveer vier reguliere vergaderingen plaats, er is een studiebijeenkomst en een
zelfevaluatiebijeenkomst van de raad. Daarnaast worden door de voorzitter drie
voortgangsgesprekken per jaar met de bestuurder gehouden.

Procedure
De wervings- en selectieprocedure voor de voorzitter raad van toezicht wordt begeleid door Guusje
van der Schoot, partner bij Van der Vliet & Van der Schoot.
De voorselectiegesprekken met kandidaten die qua ervaring en profiel potentieel passend zijn in het
profiel van de vacature zullen plaatsvinden op 17 en 21 februari.
Na de voorselectie worden de geschikte kandidaten voorgedragen aan de selectiecommissie die
bepaald welke kandidaten zij willen zien voor een selectiegesprek. De selectiegesprekken vinden
plaats op donderdag 24 februari in Nijmegen.
De selectiecommissie wordt gevormd door de voltallige raad van toezicht van Stichting
Scholengemeenschap voor vrijeschoolonderwijs. De voorzitter van het college van bestuur neemt
vanuit zijn adviserende rol deel aan een tweede gesprek.


De raad zal in de vergadering van 14 maart 2022 de benoeming effectueren.
Het inwinnen van referenties kan onderdeel uitmaken van de procedure. Dit zal altijd in overleg met
de kandidaat geschieden.

 

Reacties graag uiterlijk 13 februari via guusje@vandervlietvanderschoot.nl
Contactpersoon
Guusje van der Schoot
guusje@vandervlietvanderschoot.nl
0653669672
www.vandervlietvanderschoot.nl

Vacature - Voorzitter raad van toezicht SGVVS