X
GO

Extra informatie aanmelding

Wat is er nodig om een aanwijzing voor Leerwegondersteuning (LWOO) aan te vragen?

 

  • Uit het leerlingvolgsysteem blijkt dat de leerling op meerdere gebieden al jaren achterstanden/slechte scores heeft. Als gevolg hiervan heeft het kind waarschijnlijk begeleiding gehad, bijvoorbeeld remedial teaching. Er kan sprake zijn van dyslexie, dyscalculie, automatiseringsproblemen of leerproblemen waarvan de oorzaak onbekend is.
  • ​Een volledig ingevuld onderwijskundig rapport.
  • Een geldig IQ-onderzoek (niet ouder dan twee jaar). Bij totaal IQ tussen 75-80, is er overlap met het praktijkonderwijs en moet er goed gekeken worden welk onderwijs het beste past bij het kind. Het IQ onderzoek moet ondertekend zijn door een bevoegd expert (bijvoorbeeld een orthopedagoog) en alleen een aantal goedgekeurde onderzoeken zijn toegestaan.
  • Bij een totaal IQ boven 90, moet er ook aangetoond kunnen worden dat er sprake is van sociaal-emotionele problematiek die het schoolse leren beïnvloedt. Dat moet middels een (psychologische) vragenlijst worden aangetoond en uitgewerkt door een bevoegd expert die dat verslag ook heeft ondertekend (bijvoorbeeld een psycholoog). Ook hiervoor geldt dat er maar een paar zijn toegestaan.
  • De leerachterstanden op de vier leergebieden begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen moeten getoetst zijn in het huidige schooljaar. Dat kan middels de gewone CITO toetsen of bijvoorbeeld met het Drempelonderzoek. Er moeten op twee gebieden achterstanden zijn tussen 1,5-3 jaar (in percentages: tussen 25-50% achterstand) niet de combinatie technisch lezen en spelling (dat wijst op dyslexie en wordt op zichzelf niet als voldoende beschouwd voor LWOO). Als er op twee of meer gebieden achterstanden zijn groter dan 3 jaar, dan is praktijkonderwijs geïndiceerd. Er moet adaptief getoetst zijn (zie daarvoor ook de uitleg in de bijlage ‘screeningsinstrumenten')
  • Er moet een ondertekend toestemmingsformulier worden bijgevoegd dat het dossier mag worden overgedragen aan de PCL (de commissie die beoordeelt of men in aanmerking komt voor LWOO). Dit formulier kan worden gedownload uit online aanmeldplatform OnderwijsTransparant door de basisschool.
  • Aanmelden gebeurt via online aanmeldsysteem OnderwijsTransparant door de basisschool. In schooljaar 2021-2022 sluit de eerste rond op 14 maart. Hier is het tijdpad te vinden.