X
GO

 

De SVS Tobiasstroom werkt op het gebied van de leerlingenzorg nauw samen met de scholen in de regio. Sinds 1 augustus 2014 geldt hiervoor ook de wet op het Passend Onderwijs. De school heeft daarvoor een ondersteuningsprofiel opgesteld dat past binnen het streven van het regionale samenwerkingsverband om aan alle leerlingen die extra ondersteuning behoeven, een passende onderwijsplaats te bieden. Dit ondersteuningsprofiel -en nadere informatie over het Passend Onderwijs -is te vinden op onze schoolwebsite (www.tobiaszeist.nl) en op de website van het samenwerkingsverband (www.swv-vo-zou.nl). 

Concreet betekent dit dat het zorgteam op basis van zorgaanvragen beoordeelt of en zo ja op welke gebieden leerlingen extra ondersteuning behoeven. De SVS Tobiasstroom maakt gebruik van lichte en meer intensieve arrangementen van ondersteuning (zorgarrangementen van kortere of langere duur). Deze arrangementen worden vergezeld van een OPP (Ontwikkelingsperspectief Plan), waarin de ondersteuning wordt gespecificeerd en een evaluatieperiode wordt aangeduid.


In Passend Onderwijs wordt gewerkt naar een onderwijs ondersteuningssysteem los van diagnoses. Leerlingen met diagnoses hebben niet altijd ondersteuning nodig. Leerlingen met ernstige leerproblemen voldoen niet altijd aan de criteria van vastgestelde diagnostische kaders. Bij de SVS Tobiasstroom werken we met een rechtvaardig vervangend systeem. Daarvoor bekijken we zorgvuldig naar iedere zorgaanvraag. Waar ondersteuning wenselijk is, wordt deze toegekend.

Mogelijk wordt er gewerkt vanuit een OntwikkelingsPerspectief Plan (OPP), waarin door de GZ-psychologe of orthopedagoge van school is vastgelegd welke ondersteuning wenselijk is en op welke termijn deze wordt geëvalueerd. Een ondersteuner kan eens in de week of eens per twee weken een gesprek hebben met de leerling, betreffende onderwerpen zoals planning (lange en korte termijn projecten), welzijn, contact met leerkrachten en klasgenoten. Waar nodig roept de school extra deskundigheid in van  ambulante begeleiding van het voormalige cluster 4, die verbonden is aan de school.