X
GO

Zorg advies team

U moet een host gebruiker zijn om een nieuwe modules te kunnen aanmaken

Het Zorg Adviesteam bestaat uit een vertegenwoordiger van de schoolleiding, de zorg-coördinator,  remedial teacher, een kinder-psychologe en een orthopedagoge. Op uitnodiging schuiven de ambulante begeleiding, maatschappelijk-werker, leerplicht en GGD-arts ook aan. Wekelijks komt het ZAT bij elkaar om de zorgvragen rondom leerlingen te bespreken.

 

Een leerling kan om diverse redenen besproken worden door het ZAT. Afhankelijk van de hulpvraag komt een eerste gesprek en/of een korte screening. In veel gevallen worden ouders actief betrokken en geïnformeerd. Soms volgt er een doorverwijzing naar externe hulpverlening of nader onderzoek voor diagnostisering.

De psychologe, orthopedagoge en RT-er hebben binnen de school een adviserende functie, geen behandelfunctie. De psychologe en orthopedagoge van school helpen wel de juiste instantie te vinden.

Vergoeding van deze externe hulpverlening of diagnostisering wordt beoordeeld door de jeugdhulpverlening van de gemeente; het is per gemeente verschillend wie benaderd moet worden en wat wordt vergoed.

Eens in de zes weken is er een zorgoverleg van het zogenaamde groot-ZAT, dan vergadert het voltallige team met elkaar. Indien er dan leerlingen worden besproken, wordt er altijd eerst om toestemming van de ouder(s)/ verzorger(s) gevraagd. In enkele gevallen worden de casussen van de leerling  anoniem besproken.