X
GO

Kennismaking en aanmelding

 

In dit schrijven vindt u alle informatie over onze aanmeldprocedure en ondersteuningsmogelijkheden die wij bieden. Indien u overweegt om uw kind bij ons aan te melden kunt u dit document als leidraad beschouwen.

 

Inhoud

KENNISMAKING EN AANMELDING

TIJDSPAD 2023-2024

VOORLICHTING 22 NOVEMBER 2023

CONTACT BASISSCHOOL

OPEN DAG 27 JANUARI 2024

OUDERS GEVEN VOORKEUR DOOR AAN BASISSCHOOL

PLAATSINGSBESLUIT

IN GEVAL VAN LOTING

VOORBEREIDENDE GESPREKKEN VOOR DE 7E KLAS (1E KLAS)

KENNISMAKING NIEUWE 7E (1E) KLAS

ONDERSTEUNINGSPROFIEL TOBIASSTROOM

VRIJE SCHOOL VOOR KINDEREN MET VMBO BASIS– EN KADERNIVEAU, MET LEERACHTERSTANDEN

AANNAMECRITERIA

LEERACHTERSTANDEN

ONDERSTEUNING

BENODIGDE DOCUMENTATIE

 

KENNISMAKING EN AANMELDING

 

Leerlingen die baat hebben bij onderwijs op de Tobiasstroom, hebben vaak al langere tijd begeleiding gehad op de basisschool. Ze hebben wat 'krasjes' opgelopen in hun schoolcarrière en zijn soms het vertrouwen in hun leerpotentie enigszins verloren. Ze hebben een brede interesse en worden het liefst als 'heel mens' aangesproken: met hoofd, hart en handen. Hun potentieel wordt alleen goed zichtbaar in een kleine setting met een persoonlijke, warme aanpak. 

Concreet hebben alle leerlingen die op onze school zitten een VMBO basis of kader advies gekregen van de basisschool, met daarbij de notitie dat ze het diploma op dat niveau alleen halen met extra ondersteuning.

 

 

 

 

 

VOORLICHTING 22 NOVEMBER 2023

Op woensdag 22 november vindt er een open voorlichtingsmoment plaats, voor alle geïnteresseerde ouders in onze school aan de Prof. Lorentzlaan 16 in Zeist. Er is dan ook mogelijkheid de school te zien en wat te ‘proeven’ van onze school. Aanmelden kan via aanname@tobiaszeist.nl

   

CONTACT BASISSCHOOL

Bij blijvende interesse, kunnen contactgegevens van de aanname commissie van de Tobiasstroom worden doorgegeven aan de basisschool voor overleg over de aansluiting van het onderwijs op de ondersteuningsbehoefte van het kind en om praktische vragen over eventuele aanmelding te beantwoorden. Mailadres: aanname@tobiaszeist.nl.

 

OPEN DAG 27 JANUARI 2024

Wees welkom op onze open dag op zaterdag 27 januari van 10.00 - 14.00 uur. Deze dag is bedoeld voor leerlingen van klas 5/6 en groep 7/8 met hun ouders, inschrijven is niet nodig. De Open Dag vindt plaats op de Stichtse Vrije School op de Socrateslaan 24 in Zeist.

 

OUDERS GEVEN VOORKEUR DOOR AAN BASISSCHOOL

Voor 31 maart 2024 geven ouders aan de basisschool door welke middelbare school de voorkeur heeft voor hun kind. De basisschool verzamelt alle benodigde informatie voor aanmelding en doet de aanmelding via Onderwijs Transparant. Hiervoor is in ieder geval een volledig ingevuld onderwijskundig rapport nodig en recente gegevens met betrekking tot de leerachterstanden.

 

PLAATSINGSBESLUIT

Op donderdag 25 april ’24 geeft de Tobiasstroom door of uw kind is aangenomen op de Tobiasstroom. In de periode van de sluitingsdatum van de aanmeldingen tot aan het plaatsingsbesluit bestudeert de aanname commissie van de Tobiasstroom de aangeleverde documentatie. Waar nodig nemen zij contact op met u of de basisschool voor aanvullende informatie.

Bij twijfel kunt u in de periode van 10 april tot 18 april uitgenodigd worden voor een uitgebreide intake (met uw kind), om beter te kunnen bepalen of we op de Tobiasstroom kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind. Dit meer uitgebreide intakegesprek bestaat uit een gesprek over de ervaringen op de basisschool en thuis m.b.t. de ondersteuningsbehoefte van uw kind. Daarnaast kan uw kind worden gevraagd aan de slag te gaan met lesstof van onze school, samen met onze orthopedagoge of remedial teacher. Mocht dit het geval zijn, wordt dit vooraf aangekondigd.

N.B. Het is mogelijk dat er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen. In dat geval zijn we helaas genoodzaakt een loting te organiseren.

 

IN GEVAL VAN LOTING

In geval er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, wordt eerst gepoogd alle leerlingen van vrije scholen een plek te geven. Vervolgens wordt in onderstaande volgorde geplaatst:
 

 1. Leerlingen met broers/zussen op vrije scholen
 2. Leerlingen met ouders die op vrije school hebben gezeten
 3. Overige leerlingen

 

VOORBEREIDENDE GESPREKKEN VOOR DE 7E KLAS (1E KLAS)

Leerlingen die zijn aangenomen op de Tobiasstroom, worden gevraagd samen met hun ouders informatie te verschaffen om hun ondersteuningsbehoeften goed in kaart te brengen. Soms ontbreekt hierover ook informatie vanuit de basisschool, die informatie wordt ook opgevraagd. Als voorbereiding op het nieuwe schooljaar, worden leerlingen en ouder(s) uitgenodigd voor uitgebreidere intakegesprekken met de kinder- en jeugdpsychologe of orthopedagoge van school. Hierin wordt de onderwijs- ondersteuningsbehoefte uitgebreider in kaart gebracht, waarbij de biografie van de leerling wordt meegenomen. Op deze manier proberen wij voor de start op onze school zo’n goed mogelijk beeld te krijgen van onze nieuwe leerlingen en hoe we hen kunnen begeleiden.  

 

KENNISMAKING NIEUWE 7E (1E) KLAS

Op woensdag 26 juni 2024 is er een kennismakingsmoment met alle kinderen die de nieuwe 7e klas (1e klas) gaan vormen op de Tobiasstroom in het schooljaar 2024-2025. Deze kennismaking wordt verzorgd door de mentor van de klas. Het doel hiervan is om de drempel te verlagen voor het nieuwe jaar; mentor en klasgenoten al een keer gezien te hebben en al een keer in het nieuwe klaslokaal te hebben gezeten. Ouders worden hierbij ook uitgenodigd; zij krijgen meer informatie over het eerste jaar en kunnen kennismaken met de nieuwe oudergroep.

 

 

ONDERSTEUNINGSPROFIEL TOBIASSTROOM

 

VRIJE SCHOOL VOOR KINDEREN MET VMBO BASIS– EN KADERNIVEAU, MET LEERACHTERSTANDEN


De Tobiasstroom biedt regulier vrije school onderwijs aan op VMBO basis- en kaderniveau. Leerlingen die de school bezoeken hebben eigen en andere kwaliteiten, die beter tot hun recht kunnen komen in een kleinschalige omgeving. In veel gevallen spelen lees-, schrijf- en/of rekenproblemen een rol. Vaak komt dit voor in combinatie met een beperkt concentratievermogen en/of gevoeligheid voor onrust. Deze leerlingen hebben dikwijls een aantal voor hen teleurstellende ervaringen achter de rug. Hun zelfvertrouwen is daardoor vaak aan het wankelen gebracht. De school stelt zich ten doel dit zelfvertrouwen sterker te maken, niet door de leerlingen direct aan te spreken op wat zij niet kunnen, maar juist door hen aan te spreken op wat zij al wel kunnen. Dit nemen we als vertrekpunt voor hun verdere schoolloopbaan en ontwikkeling.

In onze school wordt in kleine klassen (ca. 15 leerlingen) gewerkt. Kunstzinnige vorming en ritme vormen in het dagelijks schoolleven mede de bedding waarin het gevoelsleven weer kan bloeien. De leerlingen krijgen meer zicht op het eigen kunnen. Dit inzicht vormt weer de basis voor het plezier in het leren.

Op onze school is het antroposofisch mensbeeld een belangrijke inspiratiebron. Dit betekent concreet dat ons onderwijs aansluit bij de natuurlijke ontwikkelingsfasen van kinderen. In elke fase worden nieuwe belangstellingsgebieden en ontwikkelingsmogelijkheden bij het kind aangesproken. We zien de lesstof ook, en vooral, als een middel voor persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen.

Voor deelname aan onderwijs op de Tobiasstroom is het van belang dat leerlingen affiniteit hebben met kunstzinnige vakken (o.a. periodelessen, muziek, koor, toneel, tekenen, schilderen, handvaardigheid en handwerken), daar leerlingen deze vakken hebben van de 1e klas tot en met hun eindexamenjaar. Daarnaast is het van belang dat de leerling beschikt over een zekere mate van zelfstandigheid. Leerlingen moeten in staat zijn om zelfstandig in het klaslokaal te kunnen werken, af en toe ondersteund door een leerkracht.
Concreet kan hierbij onder andere worden gedacht aan:

                - Het kind is in staat om te luisteren naar een klassikale instructie van 10 minuten.
                - Het kind is in staat gedurende 15 minuten zelfstandig te kunnen werken in de klas.
                - Het kind is in staat een stukje te schrijven van minimaal een half A-4tje (periodelessen).
                - Het kind is op sociaal emotioneel gebied in staat mee te komen met de klas, eventueel korte periode ondersteund door het zorgteam (6 weken per schooljaar).

 

REGULIER ONDERWIJS  

Waar de basisschool, u als ouders, of wij als school twijfelen of ons onderwijs passend is, wordt bij voorkeur in een vroeg stadium (vóor januari 2023) onderzocht of de Tobiasstroom tegemoet kan worden komen aan de onderwijs– en ondersteuningsbehoefte van uw kind.

De Tobiasstroom is mogelijk niet passend bij:

 • (Sommige vormen van) een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ons onderwijs is erg talig ingericht, met o.a. verhalen in het periode-onderwijs en een schriftelijke (eigen) verwerking van de leerstof. Kinderen met (ernstige) taalproblemen missen vaak essentiële leerstof, of kunnen die niet verwerken op een manier die kenmerkend is voor onze vrijeschoolse verwerking.
 • Gestapelde problematiek. Als er sprake is van meerdere DSM diagnoses, is het mogelijk dat onze expertise ontoereikend is.

Bij TOS of gestapelde problematiek, worden de risico en beschermende factoren in kaart gebracht en wordt in samenspraak met ouder(s)/verzorger(s) en de basisschool overlegd of wij tegemoet kunnen komen aan de ondersteuningsbehoeften. Instrumenten die daarbij vaak gebruikt worden zijn een intakegesprek met de ouder(s)/verzorger(s) en het kind, extra informatie-inwinning bij de basisschool en (bij hoge uitzondering) soms een observatie op de school van herkomst.  

Het verschil tussen ons onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is onder meer de intensiteit, expertise en mate van ondersteuning die er geboden kan worden. Wij bieden kleine klassen, maar verwachten daarbij o.a. een zekere mate van zelfstandigheid die typerend is voor een regulier VMBO.

 

CONTRA-INDICATIES 

Onze vorm van onderwijs is niet passend bij:

 • Externaliserende gedragsproblematiek. Gedrag maakt het functioneren in een groep van maximaal 16 leerlingen te onveilig, leerling vraagt meer 1-op-1 aandacht. 
 • Gedrag waarbij de leerling een gevaar vormt voor zichzelf of zijn/haar omgeving. 

 

 

 

LEERACHTERSTANDEN

Er is sprake van 1-3 jaar leerachterstand op ten minste twee didactische gebieden (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen). Bij een leerachterstand van 3 jaar of meer op twee gebieden, kan Praktijkonderwijs geïndiceerd zijn en is nader onderzoek mogelijk.

N.B. Bij het bepalen van leerachterstand wordt gebruik gemaakt van de lijst van toegestane screeningsinstrumenten LWOO.

 

ONDERSTEUNING

De leerling heeft vanwege leerachterstanden, soms in combinatie of vanwege leerproblemen (denk aan dyslexie, dyscalculie of automatiseringsproblemen) behoefte aan kleinschalig(er) onderwijs in combinatie met (lichte) ondersteuning. De ondersteuningsbehoefte dient helder geformuleerd te zijn, waarin het leren de boventoon voert als reden (i.t.t. sociaal-emotionele of gedragsproblematiek) en waarin beproefde ervaringen met wat wel en niet werkt op ondersteuningsgebied beschreven wordt in het Onderwijskundig Rapport. Milde, naar binnen gekeerde problematiek (denk aan faalangst) kan in combinatie met de leerproblemen ook voorkomen.

 

BENODIGDE DOCUMENTATIE

Volgende documenten zijn noodzakelijk voor aanmelding op de Tobiasstroom:

 • Onderwijskundig rapport volledig ingevuld en gespecificeerd waarom extra ondersteuning nodig is (waarom de leerling niet naar een grotere school voor VMBO-basis/kader kan).
 • Overzicht leerachterstanden.
  Adaptief getoetst. Leerlingen moeten op eigen niveau getoetst zijn in het huidige schooljaar.
 • Toestemmingsverklaring overdracht gegevens.
  Alleen geldig met handtekeningen van beide ouder(s), verzorger(s) met ouderlijk gezag.
 • Eventuele verslagen van intelligentieonderzoeken
 • Eventuele verslagen van diagnostische onderzoeken.
  Verklaringen (dyslexie, ADHD, ASS) zijn prettig te ontvangen met oog op extra onderwijs maatregelen.
 • Eventuele OPP’s.

 

Documentatie kan worden ingevoerd in Onderwijs Transparant (OT).
De basisschool verzamelt de benodigde documentatie en voert deze in Onderwijs Transparant in.

Wanneer dit systeem niet binnen de regio wordt gehanteerd, kunnen de documenten worden verzonden naar: aanname@tobiaszeist.nl.